top of page
 STATUTEN VAN HET DIOCESAAN COMITE DE VRIENDEN VAN LOURDES

TER  INLEIDING

 

In het jaar 1913 werd de  feitelijke vereniging “De Vrienden van Lourdes” gesticht door 90 leden van de Bond van het H. Sacrament van de parochie van Sint-Antonius van Padua te Etterbeek.

Het werk beoogt de godsvrucht tot Maria te verspreiden en haar oproep tot Bernadette te doen beantwoorden: “Ik verlang dat de mensen hier in processie komen”

 

Onder de bijzondere aanbeveling van Mgr Desmedt werd in 1961 een speciale inspanning gedaan om het werk “ De Vrienden van Lourdes” in zoveel mogelijk parochies van het Bisdom op te richten.

 

Bij de jubelviering ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de oprichting van de vereniging op diocesaan vlak (1961-1986) en in het vooruitzicht van een Mariaal Jaar 1987-1988 was het de wens van de toenmalige bisschop van Brugge dat het Werk zich verder zou uitbreiden en dat er over gans het Bisdom afdelingen zouden tot stand komen om de Mariale devotie van ons volk te bevorderen, levendig te houden en te bewaren.

 

Het is ook de wens van de huidige Bisschop dat de afdelingen zouden helpen aan het opbouwen van de nieuwe evangelisatie en werken aan de toekomst van de vereniging in de 21e eeuw.

                                                            STATUTEN

Art.1. In 1961 werd onder impuls van Mgr. Emiel De Smedt de feitelijke vereniging “ Diocesaan Comité De Vrienden van Lourdes” opgericht met het doel de devotie tot Maria te bevorderen en zoveel mogelijk mensen in staat te stellen op bedevaart te gaan naar Lourdes. Deze groepeert de  plaatselijke afdelingen die als  parochiale of pastorale eenheden opgericht zijn.. De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van de secretaris.

Art.2.  De vereniging heeft de volgende bevoegdheden=

- het bepalen van het algemeen beleid

- het bijhouden van de contacten met de plaatselijke afdelingen

- het vaststellen van de bedevaartbeurs en de ledenbijdrage

-  het nemen van  elk initiatief om de bedevaartgedachte te verspreiden en de devotie tot Maria te bevorderen.

 

Art.3 Het Diocesaan Comité wordt geleid door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

 

Art.4. De Raad van Bestuur dat benoemd wordt door de Algemene Vergadering bestaat uit de  referendaris van het Bisdom, de geestelijke directeur, de voorzitter, secretaris en gecoöpteerde leden. Zij staan in voor het dagelijks beleid en uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

 

Art.5  De Algemene Vergadering bestaat uit de decanale afgevaardigden en de vertegenwoordigers van de bedevaart- en sociale organisaties. Zij komen minstens tweemaal per jaar bijeen en leiden de werking van het comité. Zij onderhouden de contacten met de afdelingen in hun decanaat of organisatie

 

Art 6. Jaarlijks worden de bestuursleden van de afdelingen en van de erkende bedevaartorganisaties opgeroepen op een plenaire bijeenkomst voor bespreking, herbronning en animatie omtrent de werking van “De Vrienden van Lourdes”.

 

Art. 07  Een afdeling word parochiaal of per  pastorale eenheid opgericht.

Om als plaatselijke afdeling erkend te worden moeten er minstens 100 leden ingeschreven zijn met een bestuur samengesteld uit vertegenwoordiging van de pastorale eenheid, de voorzitter en secretaris of secretaris-penningmeester.

Reeds bestaande afdelingen  kunnen steeds met elkaar fusioneren om zo tot een grotere doelmatigheid te komen.

Iedere stichting of fusie gebeurt met medeweten van het Diocesaan Comité van “De  Vrienden van Lourdes”.

Art. 08  De afdeling stelt een “werkingsfonds” samen teneinde het “bedevaarten” te promoten door middel van ledenbijdragen ( lidkaarten) , eventuele sponsoring of toelagen.

 

Art. 09   Zijn leden van een afdeling van “De Vrienden van Lourdes”, diegenen die een vastgestelde minimum bijdrage ( lidkaart) leveren aan het “werkingsfonds”. Het bedrag van de minimum bijdrage wordt door het Comité bepaald.

 

Art. 10  Ledenwerving gebeurt door medewerkers uit Mariale spiritualiteit. Het afdelingsbestuur zorgt er voor dat hun werkingsgebied in onderlinge afspraak verdeeld wordt.

Art.11  De begunstigden van een bedevaartbeurs vertegenwoordigen bij hun bedevaart de leden van de afdeling en worden gevraagd in Lourdes tijdens hun bedevaart te bidden voor de intenties van al hun medeleden.                                                                                                                                             Om de Mariale devotie te bevorderen kan de afdelingen daaromtrent  eigen initiatieven nemen bv. n.a.v. de Mariale feestdagen, Mariale vieringen of processies.

 

Art. 12   Wie een beurs wint moet hiervan in kennis worden gesteld. Bedevaartbeurzen worden toegekend in verhouding tot de beschikbare gelden. In principe is er één bedevaartbeurs per 100 leden. Soms kunnen meer beurzen worden toegekend bijzonder aan zieke, gehandicapten, behoeftigen of hun organisatie. Hiervoor gebruikt men gelden van vorige jaren, uit de intresten, door  vervallen beurzen, door giften of sponsors.

 

Art. 13   Het recht op een bedevaartbeurs wordt in ieder geval als persoonlijk beschouwd en mag doorgegeven worden aan gelijk wie met goedkeuring van het bestuur van de betrokken afdeling.

 

Art. 14. De beurs geldt enkel voor een Lourdesbedevaart en  mag niet verkocht worden.  De begunstigde leden moeten de bedevaart ondernemen binnen de vier jaar, het jaar van de trekking inbegrepen. Na verloop van het vierde jaar vervalt hun recht.

 

Art. 15  De betrokkene moet de keuze maken, bij voorkeur, uit de door de bisschoppen officieel erkende Lourdesbedevaarten ( lijst Federatie van  Belgische Bedevaarten). Ten laatste één maand voor de afreis moet de begunstigde zijn keuze bekend maken aan het bestuur van zijn afdeling. Het bedrag van de beurs ten bedrage van maximum de kostprijs en maximum 500 euro wordt rechtstreeks aan de betrokken bedevaartorganisatie betaald.                                                                                                        Mensen die een bedevaartbeurs gewonnen hebben en gebruiken voor een korte Lourdesbedevaart van slechts 1 tot  3 dagen, kunnen slechts aanspraak maken op maximaal de kostprijs ervan.

 

Art. 16 De Lourdesbeurs gebruiken om per wagen, individueel, of met het gezin naar Lourdes te reizen, kan in principe alleen op voorwaarde dat de begunstigde  aansluit bij de “ Bedevaart van één dag ” georganiseerd door het Heiligdom  in Lourdes.

 

Art. 17 Men kan “ten individuele en uitzonderlijke titel” de bedevaartbeurs gebruiken om deel te nemen aan een bedevaart ingericht door een gewoon reisagentschap onder volgende voorwaarden :

               

a) de reis geschiedt onder begeleiding van een priester, een diaken, een religieuze of pastoraal medewerker, die borg staat voor het bedevaartkarakter ter plaatse en onderweg.

 

b)  Het bestuur van de plaatselijke afdeling van “De Vrienden van Lourdes” dient er zijn welwillende goedkeuring aan te geven.

 

c) De uitbetaling kan pas achteraf gebeuren nadat het bewijs geleverd wordt dat aan die voorwaarden werd voldaan.

 

Art. 18 Om het Diocesaan Comité toe te laten de werking van de plaatselijke afdeling te ondersteunen is een jaarlijks verslag onontbeerlijk. (model wordt bezorgd door het Diocesaan Comité).

 

Art. 19 Bij ontbinding van een afdeling worden de eventueel resterende gelden overgemaakt aan het Diocesaan Comité. Deze gelden worden gebruikt voor de nog uit te betalen beurzen en mogelijke sponsoring van beurzen voor zieken en minder begoeden.

 

Art. 20  De geschillen worden  behandeld door de plaatselijke afdeling in overeenstemming van de statuten. 

 

Art. 21  De afdeling aanvaardt de Diocesane statuten in hun totaliteit, past deze dan ook op een correcte manier toe en onderschrijft ze.

 

Art. 22. Elke werking of gebruik door particulieren, reis-of andere organisaties van de benaming “ De Vrienden van Lourdes”  zonder toestemming van het Comité of toepassing van de statuten is verboden.

 

Opgemaakt in december 2018

                                                        

bottom of page