top of page

Historiek: Het Diocesaan Comité “ De Vrienden van Lourdes” .

De eerste Bedevaart naar Lourdes van uit ons bisdom , onder impuls van Mgr. Waffelaert, dateert van 1898 en gaf de start aan “Vlaanderens Bedevaarten”, nog steeds de diocesane bedevaart.  Naar aanleiding van de honderdste bedevaart naar Lourdes in 1961 werd door Mgr. Desmedt een Diocesaan Comité van “De Vrienden van Lourdes” opgericht. Met medewerking van de parochiale geestelijken werden overal afdelingen gesticht.

De bedoeling was om door van verkoop van “lotjes” mensen die normaal niet de Lourdesreis zouden kunnen financieren de kans te geven een Lourdesbeurs te winnen. De propagandisten die deze lotjes aan de man brachten werden “ijveraars” genoemd en plaatselijk werd een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester aangesteld. Op diocesaan vlak bestond de Raad uit vertegenwoordigers van de erkende diocesane bedevaarten zoals Vlaanderens Bedevaarten ,Ziekenzorg, KWB, Boerenbond, Montfort het huidige OKRA. Bij de vrienden van Lourdes was het niet de bedoeling zelf een bedevaart in te richten maar promotie te voeren bij deze organisaties.

Het comité werd geleid door Directeur of Erevoorzitter zoals Mgr. Laridon, later door vicaris generaal Herman Vandecasteele, pastoor E.H. Nevejant, vicaris Kristiaan Depoortere en op heden E.H. Michel Goeman.

In de jaren ’90 kende het Werk van De Vrienden van Lourdes zijn hoogtepunt. Jaarlijks was er een diocesane bijeenkomst van de afdelingen in een of ander Mariale bidplaats zoals Bredene, Ver-Assebroek, Dadizele, Houthulst. In Assebroek kondigde in 1996 de voorzitter aan dat da organisatie 125.000 leden in 165 afdelingen telde en jaarlijks 1000 Lourdesbeurzen uitkeerde.

De perceptie van een “verkoop van lotjes” werd meer en meer een gewijzigd in die zin dat leden van De Vrienden van Lourdes werkelijk leden zijn van een organisatie.Als dusdanig wordt  voorgesteld om de leden te voorzien van een “Lidkaart” met weliswaar de kans op een Lourdesbeurs à rato van 1 op 100  met 100 x de bijdrage. Bedrag van lidkaart bedraagt momenteel 5 euro, de beurs 500 euro.

Jaarlijks wordt  rond 11 februari of in de maand mei een trekking gehouden. Op veel plaatsen tijdens een speciale Maria-Mis, op sommige plaatsen tijdens een koffietafel van het bestuur of een gelegenheidsviering met spreker, een getuigenis ,een film of diamontage, een  koor-of ander optreden.

Bij de 25e verjaardag van De Vrienden van Lourdes gaf bisschop Vangheluwe op de Jubileumviering in Licht en Ruimte te Roeselare een diepere stimulans aan de werking met de opdracht door hun werk de Mariale devotie te bevorderen, de bedevaartgedachte nog levendiger te maken en zo doende mee te werken aan de Nieuwe Evangelisatie.

Dit werd door Mgr. Eugeen Laridon deskundig aangepakt en gepromoot en was op heel wat bijeenkomsten de spreker en bezielende kracht. Ook werd gevraagd aan de afdelingen om tijdens het jaar in mei bv. Een “Bedevaartzondag” te organiseren waarbij de aandacht ging naar het “op bedevaart gaan” in het algemeen. Met de afdeling Roeselare werd in 2005 zelfs een heuse tweedaagse bedevaart-expo gehouden met een ,twintigtal standen van allerlei bedevaartplaatsen en bedevaartorganisaties.

In 2011 werd het 50 jarig jubileum gevierd met een Eucharistieviering op 13 februari , voorgegaan door Vicaris Kristiaan Depoortere en die uitgezonden werd op TV1 en met een uitgebreide receptie. Op 22 mei 2011 werd in Houthulst aan de grot een jubileumviering gehouden met een Eucharistieviering aan de grot en een muzikale bezinning door “Akuta Luma”. Tevens werd door het Comité de kruisweg met nieuwe aanplanting voorzien.

 I

En nog dit....  

De vrienden van Lourdes te Ieper.

anno 1935

bottom of page